UVJETI KORIŠTENJA

Značenje izraza:

Izdavač web stranice www.dinnteh-group.com je DINNTEH Group d.o.o. - Specijalizirano za proizvodnju, montažu, trgovinu i usluge sa sjedištem u Vrtna ulica 2, 42208 Petrijanec, Hrvatska, osobni identifikacijski broj (OIB): 14821271936 (u daljnjem tekstu: "Izdavač").

www.dinnteh-group.com je Internet stranica putem koje Izdavač daje informacije o uslugama koje Izdavač nudi.

Korisnik web stranice www.dinnteh-group.com je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način koristi, ili je koristila, pristupila ili je pristupila web stranici www.dinnteh-group.com (u daljnjem tekstu: „Korisnik“).

Web stranica uključuje sve dijelove koji se nalaze unutar domene www.dinnteh-group.com

Općenito:

Ovim Općim uvjetima korištenja web stranice www.dinnteh-group.com (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisuju se uvjeti i pravila koja se odnose na korištenje web stranice www.dinnteh-group.com.

Korištenjem ove web stranice

Korisnici izjavljuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju koristiti web stranicu www.dinnteh-group.com u skladu s njima.
Pravo korištenja ovih Internet stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.
Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema u radu interneta, koji mogu dovesti do prekida usluge ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, zbog čega Izdavač ne odgovara za bilo kakve podatke. gubitak koji može nastati tijekom prijenosa informacija na internetu ili bilo koji drugi događaj koji se može dogoditi tijekom pružanja usluga od strane Izdavača.

Izmjene Općih uvjeta korištenja:

Izdavač zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koju drugu njihovu karakteristiku.
Izdavač zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, ako smatra potrebnim, poništiti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka.

Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na web stranici www.dinnteh-group.com Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta korištenja, od strane Korisnika nakon tih promjena smatrat će se prihvaćanjem istih.

Ponašanje korisnika:

Obaveza i dužnost Korisnika je koristiti web stranicu www.dinnteh-group.com isključivo u skladu s propisima Europske unije, kao i općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem ovih Internet stranica objavljivati ​​ili prenositi materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, materijale koji su po svojoj prirodi nezakoniti, prijeteći, uvredljivi, klevetnički, koji narušavaju ili ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni.
Svako ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Izdavača ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju ili uživanju na Internetu www.dinnteh-group.com to je strogo zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti web stranicu www.dinnteh-group.com za reklamiranje ili provođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje Korisnika web stranice www.dinnteh-group.com da postanu članovi drugih online ili offline usluge, koje predstavljaju izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju Izdavaču.

Intelektualno vlasništvo:

Svi materijali koji se nalaze na web stranici www.dinnteh-group.com vlasništvo su Izdavača i kao takvi zaštićeni su zakonom, odnosno koriste se sukladno odobrenju nositelja autorskih prava i nositelja prava na žig i/ili dizajn, kao i kao i u skladu s drugim potrebnim suglasnostima. Izdavač je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju web stranice www.dinnteh-group.com potrebnom za pravilno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjeno je distribuirati, kopirati, prenositi, povezivati, objavljivati ​​ili na bilo koji način mijenjati ove web stranice i/ili bilo koje materijale, podatke, fotografije, tekstove objavljene na ovim web stranicama i/ili bilo koje druge dijelove ovih stranica bez pisanog odobrenja Izdavača. Svako kršenje navedene zabrane može rezultirati povredom autorskih prava, prava na žig ili bilo kojeg drugog prava, te stoga može proizvesti neželjene posljedice poput pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebice može dovesti do kaznenog progona.

Računalna oprema:

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav hardver i softver koji posjeduje i koristi, kao i ostalu opremu potrebnu za pristup i korištenje web stranice www.dinnteh-group.com, kao i samostalno snositi sve povezane troškove. Izdavač isključuje svaku odgovornost za bilo kakvu štetu na opremi i drugim stvarima Korisnika koja može nastati kao posljedica korištenja web stranice www.dinnteh-group.com

Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti:

Korisnik je suglasan koristiti web stranicu www.dinnteh-group.com isključivo na vlastitu odgovornost. Izdavač kao ni bilo koja osoba povezana s Izdavačem ni na koji način ne jamči da korištenje web stranice www.dinnteh-group.com neće biti prekinuto, odnosno da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, Izdavač nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati korištenjem web stranice www.dinnteh-group.com Ova se izjava o odgovornosti odnosi na sve moguće štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom pogreškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom komunikacijske linije, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, lošim ponašanjem, nemarom ili bilo kojim drugim činom. Korisnik je suglasan da Izdavač nije odgovoran za neprimjereno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih osoba te da rizik od mogućih šteta u potpunosti snosi Korisnik.
Izdavač ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati korištenjem, odnosno nemogućnošću korištenja web stranice www.dinnteh-group.com djelomično ili u cijelosti.

Izdavač ne odgovara za sadržaj koji Korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik objavi na web stranici www.dinnteh-group.com Sadržaj koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima može se ukloniti ili promijeniti u bilo kojem trenutku bez posebne najave ili objašnjenja.

Odšteta:

Korištenjem web stranice www.dinnteh-group.com korisnik izričito potvrđuje da neće smatrati odgovornim Izdavača, zaposlenike za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, koji bi mogli nastati korištenjem web stranice. www.dinnteh-group.com od strane Korisnika.

Raskid poslovnog odnosa:

Izdavač nije odgovoran za eventualni gubitak ili štetu nastalu jer se Korisnik oslonio na podatke dobivene na web stranici www.dinnteh-group.com

Izdavač se izričito u svakom smislu odriče sadržaja materijala na internetskim stranicama trećih strana, kojima se može pristupiti s internetske stranice www.dinnteh-group.com U slučaju da Korisnik pristupa internetskim stranicama trećih osoba, to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva bilo kakvo isključenje odgovornosti Izdavača.

Završne odredbe:

U slučaju da jedna od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja nije valjana, takva nevaljanost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, a preostali dijelovi ovih Općih uvjeta ostaju na snazi, a nevaljana odredba bit će zamijenjena valjanom odredbom koja po značenju i ispravnoj svrsi najbolje odgovara odredbi koja je ništava.

Ukoliko Izdavač ne iskoristi svoja prava iz ovih Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih gore navedenih prava.

Tvrtka DINNTEH Group d.o.o. će svoje marketinške materijale oglašavati etički, u skladu sa zakonom i pravilima struke.


Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem web stranice www.dinnteh-group.com nadležan je stvarno nadležni sud sa sjedištem u Varaždinu.

 

Podaci o prodajnom mjestu:

Tvrtka: DINNTEH Group d.o.o.

Adresa: Vrtna ulica 2, 42208 Petrijanec, Hrvatska

Telefon: 00385 (0) 917676851

E-pošta: info[at]dinnteh-group.com

Lega form: Društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu, trgovinu i usluge

Nadležni sud: Trgovački sud u Varaždinu, Hrvatska

MB: 05788307

OIB: 14821271936

MBS: 070200262

PDV: HR14821271936

EUID: HRSR.070200262

Bankovni račun tvrtke u: Raiffeisenbank Austria d.d. Hrvatska

IBAN: HR8924840081135332919

 

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju:

DINNTEH grupa d.o.o. za proizvodnju, montažu, trgovinu i usluge, obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora korištenja njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s popisa koji se koriste za marketinške kampanje. Svi korisnički podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici DINNTEH Grupe d.o.o. za proizvodnju, montažu, trgovinu i usluge, a poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Plaćanja:

Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti eurima. Iznos za koji će biti terećen vaš račun kreditne kartice je u eurima. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti se iznos preračunava u vašu lokalnu valutu prema tečaju kartičarskih udruga. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu na našoj web stranici.
Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti eurima. Naplaćeni iznos na računu vaše kreditne kartice pretvara se u vašu lokalnu valutu prema tečaju kartičnih udruga.

Informacije o proizvodima i/ili uslugama:

Definicija usluge/proizvoda
Na web stranici www.dinnteh-group.com prodavatelj Kupcu nudi mogućnost kupnje raznih proizvoda u nespecijaliziranoj internetskoj i izravnoj maloprodajnoj i veleprodajnoj trgovini potrošača.

Glavne značajke usluge/proizvoda:

Usluge/Proizvodi prikazani su opisno, a podaci o njima prikupljeni su na temelju baze podataka Prodavatelja.
Podaci o proizvodu (opis proizvoda, cijena i sl.) prikazani na web stranici www.dinnteh-group.com podložni su kompjutorskim greškama, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tiskarskim greškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili kvarova u vezi s podacima o proizvodima prikazanim na www.dinnteh-group.com

Prodavatelj zadržava pravo jednostranog raskida ugovora.

Predmet narudžbe mogu biti samo usluge/proizvodi za koje je naznačeno da su dostupni.

Ukoliko naručena usluga/proizvod nije dostupan, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca, kao i u vremenskom roku u kojem je usluga/proizvod dostupan, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativne usluge/proizvoda koji je po karakteristikama najbliža onoj koju nije moguće isporučiti.

Cijena proizvoda:

Cijene prikazane na web stranici www.dinnteh-group.com izražene su u eurima.
Trošak PDV-a iskazuje se zasebno i zbirno na stranici prilikom plaćanja usluge/proizvoda kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje.
Međubankarski promet nije uključen u cijenu.

Uvjeti i vrijeme isporuke proizvoda:

Ukoliko je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će nastaviti s isporukom naručenih usluga/proizvoda.
Račun će biti dostavljen Kupcu najkasnije u roku od 14 dana od izvršenog plaćanja.
Sve naručene usluge/proizvodi bit će isporučeni u najkraćem mogućem roku nakon uplate.Nakon izvršene uplate, naručenu robu koju imamo na skladištu predajemo na isporuku u roku od 24 sata, a najkasnije u roku od 3 radna dana. Robu koju nemamo na zalihi potrebno je čekati 3-45 radnih dana. Ukoliko iz nekog razloga nismo u mogućnosti isporučiti naručenu robu, bit ćete obaviješteni u najkraćem mogućem roku te Vam možemo ponuditi istu robu drugog proizvođača ili sličnu robu drugog proizvođača istih karakteristika, što Vi možete, ali i ne morate prihvatiti.

Rok isporuke nakon preuzimanja od dostavne službe je 3-5 radnih dana.
U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda i neprihvaćanja zamjenskog proizvoda, vratit ćemo vam novac. Narudžbu nije moguće otkazati unutar 45 radnih dana, ali ako iz nekog razloga nismo u mogućnosti isporučiti naručenu robu unutar tih 45 radnih dana, tada je po isteku tih 45 dana moguće otkazati narudžbu i dobiti povrat novca. Novac se vraća beskamatno i na način na koji je uplaćen najkasnije u roku od 7 radnih dana. Isto tako, ako kupac ne preuzme robu u roku od 45 dana od dana dospijeća, smatra se da je kupac odustao od kupnje te se ista roba nudi u daljnju prodaju bez povrata novca.

Uvjeti korištenja i uvjeti plaćanja:

Usluga/proizvodi se naručuju odabirom, odnosno korištenjem stranica na kojima se usluge/proizvodi nalaze te ispunjavanjem elektroničkog obrasca.

Prilikom same kupnje, Kupac je dužan dostaviti/upisati tražene podatke. Usluga/proizvod se smatra kupljenim kada Kupac popuni sve podatke u procesu narudžbe i izvrši uplatu za odabranu uslugu/proizvod.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je izvršiti putem internet bankarstva te kreditnim karticama American Express, Diners, MasterCard, Maestro, Visa te sustavima za online plaćanje Stripe i PayPal.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je i pouzećem na osobnu dostavu ili direktno u trgovini.

Kod odabira plaćanja kreditnom karticom Prodavatelj ističe da je sustav kartičnog plaćanja integriran na web stranici www.dinnteh-group.com. Prilikom plaćanja Kupac otvara polja za unos podataka o kartici. Podaci o kartici i podaci o vlasniku kartice ne pohranjuju se na poslužiteljima Prodavatelja.

Kupnja je izvršena nakon uspješne autorizacije kartice. Ukoliko sustav odbije autorizirati kartično plaćanje, potrebno je kontaktirati Prodavatelja ili banku Kupca. Razlozi odbijanja kartice mogu biti tehničke ili poslovne prirode. Prodavatelj nema informacija o takvim uzrocima.

Proizvode možete naručiti putem web trgovine, e-maila, telefona ili u našim trgovinama.

Nakon zaprimljene narudžbe šaljemo Vam ponudu po kojoj možete izvršiti plaćanje.

Ponuda se odnosi na gotovinsko ili virmansko plaćanje u cijelosti.

Proizvodi iz web trgovine naručuju se online na način da slijedeći jednostavne upute ispunite sve potrebne podatke i konačno potvrdite narudžbu.

 Prilikom kupnje u našoj web trgovini, kupac može odustati od kupnje u bilo kojem trenutku prije konačne potvrde i korak po korak vratiti se na početni katalog proizvoda.

Proces narudžbe dovršava se u 4 jednostavna koraka:

Dodajte odabrane proizvode u košaricu.

Postupak narudžbe:

Ime kupca i adresa za dostavu
Način dostave
Način plaćanja
Potvrda

Kada proces narudžbe bude potvrđen, na vašu e-mail adresu ćemo poslati potvrdu o primitku narudžbe. U slučaju da ne primite potvrdu, kontaktirajte nas na info[at]dinnteh-group.com

Odgovornost za materijalne nedostatke / Reklamacija:

Prodavatelj je odgovoran za stvari koje prodaje na svojoj web stranici u skladu s pozitivnim propisima Europske unije, a posebice Zakona o obveznim odnosima.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je imao u trenutku prelaska rizika na kupca, bez obzira da li mu je to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Pretpostavlja se da je nedostatak koji se pojavio unutar šest mjeseci od prijenosa rizika postojao u trenutku prijenosa rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno ne proizlazi iz prirode stvari ili prirode nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za manje materijalne nedostatke.

Postoji materijalni nedostatak:

- ako stvar nema potrebna svojstva za redovitu uporabu ili promet,
- ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac stječe, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
- ako stvar nema svojstva i svojstva koja su izrijekom ili prešutno ugovorena, odnosno propisana,
- kada je Prodavatelj isporučio artikl koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model prikazan samo u informativne svrhe,
- ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste, a koja bi Kupac mogao razumno očekivati ​​na temelju prirode stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave DINNTEH Grupe doo, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstva stvari (reklame, označavanje stvari i sl.)
- ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegovog zastupnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti je morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnuti u trenutku sklapanja ugovora ili nisu utjecali na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Nedostatak proizvoda, po potrebi, dokazuje se vještačenjem u ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od 6 mjeseci od dana kupnje, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac.

Ukoliko se nedostatak na proizvodu pojavi nakon 6 mjeseci od dana kupnje, a najkasnije 24 mjeseca od dana kupnje, troškove vještačenja snosi trgovac ili kupac, ovisno o rezultatu vještačenja. vještačenje.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su bili poznati kupcu u trenutku sklapanja ugovora ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako uočiti ako je naveo da stvar nema nedostataka ili da stvar ima određena svojstva ili svojstva.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14) obavještavamo potrošače da svoje nezadovoljstvo kupljenim proizvodom ili uslugom mogu izraziti podnošenjem prigovora u pisanom obliku u našim poslovnim prostorijama, nakon čega ćemo potvrditi primitak prigovora u pisanom obliku bez odgađanja.

Prigovor možete poslati i na:

a. poštom, na adresu: Tvrtka: DINNTEH Group d.o.o., Adresa: Vrtna ulica 2, 42208 Petrijanec, Hrvatska

b. putem elektroničke pošte, na e-mail adresu: info[at]dinnteh-group.com

Na vaš prigovor odgovorit ćemo pisanim putem u najkraćem mogućem roku zaprimanja prigovora.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se moli Kupac navesti broj narudžbe i/ili broj računa.

Prigovor također mora sadržavati ime i prezime podnositelja prigovora, adresu za dostavu odgovora i datum podnošenja prigovora.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor u sljedećim slučajevima:

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: isporuka robe koja nije naručena, isporuka robe s greškom ili oštećenjem koje nije nastalo tijekom transporta. Prilikom preuzimanja robe potrebno je provjeriti točnu vrijednost, količinu i neoštećenost dostavljene robe. Svi proizvodi moraju biti u originalnom tvorničkom pakiranju, neotvoreni i neoštećeni. Svojim potpisom prilikom preuzimanja robe potvrđujete točnost isporuke i preuzimanja proizvoda i popratne dokumentacije (računi, deklaracije, jamstva, upute...).

Ukoliko je oštećenje nastalo tijekom transporta, prijavite takav proizvod dostavnoj službi, au svakom slučaju nas obavijestite. Molimo Vas da prilikom preuzimanja robe od dostavljača odmah u njegovoj prisutnosti provjerite kvalitetu i količinu pošiljke te u slučaju vidljivih nedostataka odmah prijavite dostavu i sačinite zapisnik, jer dostavne službe Vaš potpis tretiraju kao: " Svojeručnim potpisom potvrđujete da ste pošiljku primili u ispravnom stanju..."  tako da nemate pravo na naknadnu reklamaciju dostave!

Ukoliko je kvar rezultat tvorničke greške, isporučit ćemo vam novi proizvod bez dodatnih troškova u najkraćem mogućem roku. Ukoliko je šteta nastala Vašom nestručnom uporabom ili rukovanjem, ili niste zadovoljni proizvodom, sami snosite troškove zamjene, dostave i ostale manipulativne troškove u cijelosti. U slučaju da roba ima vidljive nedostatke, robu možete reklamirati u roku od 7 dana od dana kupnje u tvorničkom pakiranju i uz predočenje računa, osim robe koja je oštećena nestručnom uporabom ili rukovanjem.

Isporuka naručene i plaćene usluge/proizvoda nije izvršena.Isporuka usluge/proizvoda ima grešku ili netočnost. Prodavatelj će reklamaciju smatrati valjanom ako nakon pregleda proizvoda utvrdi da isti ispunjava uvjete za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom će slučaju u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupni plaćeni iznos. Ukoliko, pak, utvrdi da je prigovor neutemeljen, odnosno odbije prigovor, o istom će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene za novi proizvod u cijelosti snosi Prodavatelj.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s DINNTEH Group d.o.o. kupoprodaja proizvoda i usluga je jednokratni ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji se zaključuje isporukom roba ili usluga od strane DINNTEH Grupe d.o.o. Plaćanjem od strane krajnjeg korisnika, u slučaju da se ne raskine. Ovi opći uvjeti sastavni su dio kupoprodajnog ugovora između DINNTEH Group d.o.o. i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na OVOM LINKU

Mrežno rješavanje sporova:

Posebnom uredbom Europske unije, od 15.02.2016. u cijeloj EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti OVDJE

To znači da ukoliko prilikom online kupnje unutar EU naiđete na problem (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda i sl.), svoju reklamaciju možete podnijeti na gornjem LINKU

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a pritužbe se mogu podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.
Prodavatelj je odgovoran za artikle koje prodaje na svojoj web stranici u skladu s pozitivnim propisima Europske unije, a posebice Zakona o obveznim odnosima.

Prilikom preuzimanja proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan usporediti zaprimljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje, dužan je odmah uputiti pisani prigovor/prigovor, kao naknadne reklamacije. neće biti prihvaćen.